Newsletter

Prawa autorskie, formalnoprawne aspekty działalności projektantów, oraz zakres odpowiedzialności za projekty

Zapoznaj się z Kalendarzem Szkoleń i Kursów>>>

 Prawa autorskie w praktyce architekta, designera i projektanta wnętrz, oraz typowe umowy zawierane przez projektantów  z  elementami  odpowiedzialność za projekt.

Charakterystyka

W trakcie kursu przekrojowo omawiamy zagadnienia związane z istotą, przedmiotem prawa autorskiego jak również wskazujemy na sposoby ochrony wartości intelektualnych (projektu) na gruncie prawa patentowego, cywilnego, karnego. Dodatkowo prezentujemy typowe umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym (w zakresie usług projektowych), jak również wskazujemy zasady i zakres odpowiedzialności projektanta za projekt w zależności od rodzaju i elementów zawartej umowy.
Kurs szczególnie polecany architektom, designerom i projektantom wnętrz, którzy chcą chronić swój dorobek (projekty) przed nieuprawnionym kopiowaniem, wykorzystaniem przez osoby trzecie. Polecany również wszystkim ceniącym „spokojny sen”. Dzięki zdobytej wiedzy możliwym będzie unikanie pułapek, odpowiedzialności za projekt.
Kurs  łącznie obejmuje 16 godzin zajęć oraz do 2 godzin konsultacji indywidualnych.

powrót na górę strony 
 

Nabyte umiejętności*

1. Analiza zawieranych umów w kontekście przekazana i ochrony praw autorskich.
2. Skuteczne przejęcie praw autorskich pracowników zatrudnionych we własnym biurze projektowym.
3. Zawieranie korzystnych umów na usługi projektowe.
4. Ograniczenie odpowiedzialności przy realizacji projektów.
5. Unikanie typowych pułapek prawa budowlanego.
6. Unikanie niekorzystnego opodatkowania usług projektowych.

powrót na górę strony

Program kursu


dzień pierwszy

1. Przedmiot i podmiot praw autorskich.

 • przedmiot (projekt, dzieło) prawa autorskiego
 • podmiot prawa autorskiego
 • nie zbywalne prawa autorskie


2. Majątkowe prawa autorskie.

 • majątkowy charakter praw autorskich
 • zbywanie majątkowych praw autorskich
 • licencje, tantiemy należne projektantowi
 • dziedziczność praw autorskich


3.Wybrane zagadnienia związane z prawami autorskimi.

 • praca w zespole projektantów
 • projektant jako pracownik biura projektowego


4. Ochrona praw autorskich.

 • wygaśnięcie praw autorskich
 • ożywienie praw autorskich pomimo ich wygaśnięcia
 • naruszenie praw autorskich
 • ochrona patentowa (w zarysie)


5. Umowach przenoszące prawa autorskie.

 • podstawowe wymogi umowy przenoszącej prawa autorskie
 • konsekwencje podatkowe zawieranych umów
 • umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
 • typowe błędy w umowach o prawa autorskie


6. Prawa autorskie w internecie.

 • typowe naruszenia praw autorskich w sieci Internet
 • ochrona praw autorskich w internecie

 

Dzień drugi


1. Umowy najczęściej stosowane przez projektantów w obrocie gospodarczym

 • umowa o dzieło.
 • umowa zlecenie.
 • umowy nienazwane (kontrakty)


2. Odpowiedzialność projektanta.

 • rodzaje i zakres odpowiedzialności projektanta
 • pojęcie odpowiedzialności odszkodowawczej
 • typowe kary umowne.
 • odpowiedzialność z tytułu nie wykonania, bądź nienależytego wykonania umowy.
 • odpowiedzialność za wady projektu
 • odpowiedzialność za samowole budowlane
 • skuteczne ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej
 • pułapki polis ubezpieczeniowych typu OC (odpowiedzialność cywilna)

 
3. Konsekwencje podatkowe zawieranych umów.

Metody nauczania, materiały dydaktyczne

Ćwiczenia, warsztaty indywidualne, wykład, dodatkowo konsultacje.
Kursanci otrzymują materiały dydaktyczne w formie elektronicznej lub papierowej.

powrót na górę strony

Termin szkolenia

Zapoznaj się z Kalendarzem Szkoleń i Kursów>>>

 

Miejsce zajęć

Kraków, ul. Zakopiańska 56

powrót na górę strony

Cena

1476 zł (brutto)

 

Dodatkowe korzyści


1. Każdy uczestnik kursu może skorzystać z 2 godzin konsultacji lub porady prawnej radcy prawnego.
2. Każdy uczestnik kursu ma możliwość konsultacji jednej umowy z radcą prawnym lub prawnikiem. (maksymalny czas konsultacji 1 godzina)

powrót na górę strony

 

Forma potwierdzenia

Dyplom

powrót na górę strony

Zapisz się na kurs

Chcąc przystąpić do kursu prosimy o kontakt telefoniczny (12) 445 62 19 lub

...

 

 

Uwagi

Możliwość finansowania całości kursu przez Urzędy Pracy na terenie całego kraju.
Program kursu (częściowo) realizowany w ramach Kursu Projektowania Wnętrz.
Wystawiamy faktury VAT.
Udział w konsultacjach jest bezpłatny.


*Naszą wiedzę i pasję profesjonalnego projektowania przekazujemy w możliwie przystępny i zrozumiały sposób. Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne przekłada się na wiele sukcesów naszych absolwentów. Jako zespół  zdobyliśmy liczne cenne nagrody międzynarodowe za osiągnięcia dydaktyczne i wypracowanie autorskich metod nauczania. Nie jesteśmy jednak w stanie nikomu zagwarantować, że osiągnie satysfakcjonujący go poziom własnych umiejętności, bowiem opanowanie każdej dziedziny wiedzy wymaga systematycznej pracy, wysokiej motywacji, i wielu innych indywidualnych cech, na które nie mamy wpływu.
Jesteśmy pewni, że to co robimy, robimy dobrze.

Zapisz się na newsletter.

powrót na górę strony

 

stat4u