Newsletter

Regulamin szkoły

Zasady organizacji i prowadzenia kursów w ArtCube

 
1. POSTANOWNIENIA OGÓLNE
1.1 Definicje pojęć

1. ArtCube – podmiot odpowiedzialny, działający pod nazwą ArtCube z siedzibą w Krakowie przy ulicy Lubelskiej 12 o nadanym numerze NIP 678-266-97-94, oraz REGON 356884569

2. Kursant – osoba spełniająca warunki uczestnictwa w kursach.

3. Program kursu – usystematyzowany zbiór zagadnień będących przedmiotem zajęć, opracowany dla każdego kursu z osobna, dostępny przez minimum cały czas trwania danego kursu pod adresem internetowym http://www.artcube.edu.pl/, gdzie umieszcza się również informację na temat czasu przewidzianego na realizację programu, oraz terminów zajęć i ich rodzaju.

4. Kurs – zajęcia odbywające się wedle założonego planu w zaplanowanym terminie w wyznaczonych miejscach w limicie lub bez limitu ilości uczestników, zmierzające do realizacji programu kursu.

5. Zajęcia – nauczanie prowadzone przez osobę z ArtCube zorganizowane w formie wykładu, zajęć praktycznych, ćwiczeń lub ćwiczeń indywidualnych obejmujące program danego kursu.

6. Wykład – odczyt, referat, prelekcja prowadzona przez osobę przekazującą w tej formie wiedzę, najczęściej teoretyczną.

7. Ćwiczenia – pokaz praktycznej umiejętności przez osobę prowadzącą, ukierunkowany na przekazanie tej umiejętności Kursantom lub zademonstrowanie przez osobę prowadzącą sposobu wykonania danej czynności z omówieniem wykonywanych czynności.

8. Ćwiczenia indywidualne - pokaz praktycznej umiejętności przez osobę prowadzącą, ukierunkowany na przekazanie tej umiejętności Kursantom z kontrolą przyswojenia danej umiejętności przez osobę prowadzącą.

9. Zajęcia praktyczne – ćwiczenia lub ćwiczenia indywidualne, w których Kursant ma możliwość samodzielnego wykonania czynności będącej przedmiotem praktycznej umiejętności.

10. Limit liczby uczestników – założona liczba uczestników kursu, która nie może zostać przekroczona.

11. Kolejność zgłoszeń – chronologiczny napływ zgłoszeń przy użyciu udostępnianych narzędzi pod adresem http://www.artcube.edu.pl/ lub drogą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

12. Dyplom – poświadczenie wydawane przez ArtCube Kursantowi z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

13. Certyfikat – poświadczenie wydawane przez ArtCube Kursantowi, po złożeniu przez niego z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego. Certyfikat uprawnia do udziału w programie LIFE+

14. Egzamin – sprawdzenie wiedzy praktycznej lub teoretycznej.

1.2 Warunki uczestnictwa w kursach

1. W kursach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie z pełną zdolnością do podejmowania czynności prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapłata za kurs z góry w całości.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ArtCube może ustalić indywidualne warunki płatności.

4. Dokonanie płatności za kurs jest jednoznaczne z akceptacją programu, oraz niniejszych zasad.

5. O zapisach na poszczególne kursy z limitem liczby uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Dokonane płatności za kursy z ograniczoną ilością uczestników po wyczerpaniu tej liczby, będą niezwłocznie zwracane osobie wpłacającej bez jakichkolwiek potrąceń.

7. ArtCube posiada wymagane uprawnienia do zawierania umów kredytowych z Kursantami w imieniu wybranych banków, na podstawie odrębnych umów.

2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. ArtCube zapewnia Kursantom niezbędny sprzęt, materiały i pomoce konieczne do udziału w zajęciach, chyba że ze względu na specyfikę zajęć byłoby to niewskazane lub bezcelowe.

2. ArtCube w szczególności zapewnia sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie.

3. Wszystkie organizowane zajęcia odbywają się w wymiarze godziny lekcyjnej to jest 45 minut.

4. Szczegółowa ilość zajęć jest każdorazowo określana w programie danego kursu.

5. Realizacja programu kursu odbywa się w formie zajęć przewidzianych w programie dla danego kursu w terminach przewidzianych programem.

6. ArtCube może z ważnych powodów dokonywać zmian w terminach realizacji poszczególnych zajęć.

7. Niedopuszczalna jest zmiana zakresu programu w zakresie tematyki zajęć.

8. Zajęcia odbywają się w miejscu wyznaczonym przez ArtCube na terenie Powiatu Krakowskiego.

9. Koszty dojazdu na zajęcia pokrywane są przez Kursantów.

10. ArtCube w czasie przewidzianym na realizację zajęć może organizować zajęcia poza Powiatem Krakowskim, jeśli wymaga tego charakter lub specyfika zajęć. W takim wypadku ArtCube pokrywa koszty dojazdów z terenu Powiatu Krakowskiego do miejsca organizacji zajęć.

11. ArtCube powierza realizację poszczególnych zajęć osobom legitymującym się kierunkowym wykształceniem lub będących specjalistami w danej dziedzinie co jest potwierdzone wykonywanym przez nie zawodem lub prowadzoną działalnością gospodarczą.

12. Kursant ma prawo uczestniczenia w całym programie kursu lub w wybranych przez siebie zajęciach.

13. ArtCube nie zwraca wpłaconych sum pieniężnych za nie wykorzystane przez Kursanta zajęcia, jak również nie organizuje zajęć zastępczych w miejsce nie wykorzystanych.

14. Szkoła ArtCube może pokryć koszty zakwaterowania w Krakowie dla kursantów Kursu Projektowania Wnętrz, jeżeli spełnione zostaną wszystkie niżej wymienione warunki:
  a. Kursant w terminie reguluje płatnści za kurs.
  b. Kursant nie korzystał z rabatów powyżej 10% ceny podstawowej kursu (cena podstawowa kursu - płatnosć jednorazowa).
  c. Kursant uczęszcza na zajęcia w grupie poza Krakowem.
15. Świadczenia dodatkowe (np. wyżywienie, nocleg, transport) niewykorzystane, nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1 Prywatność i poufność

1. ArtCube w żaden sposób nie pozyskuje danych osobowych Kursantów ponad informacje niezbędne do prawidłowego przebiegu kursów. Na żądanie Kursanta wszelkie zebrane informacje zostają trwale usunięte. W żadnym wypadku ArtCube nie udziela żadnych informacji na temat Kursantów osobom trzecim.

2. ArtCube może, w braku pisemnego odmiennego zastrzeżenia Kursanta, publikować listę nazwisk osób uzyskujących certyfikat lub dyplom wydany przez ArtCube wraz z opisem przedmiotu certyfikatu lub dyplomu.

3.2 Prawa autorskie

1. Kursanci posiadają pełne prawa autorskie do swoich prac wykonanych w trakcie zajęć.

2. Prace Kursantów będące przedmiotem egzaminu, dyplomu lub certyfikatu, w braku pisemnego zastrzeżenia Kursanta, mogą być publikowane przez ArtCube.

3.3 Wydanie zaświadczeń

1. Na wniosek Kursanta ArtCube wydaje zaświadczenia poświadczające stan faktyczny mający wpływ na sytuację prawną wnioskodawcy.

2. Wydane zaświadczenia są rejestrowane.

3.4 Stosunek prawny

1. Kursant przez dokonanie wpłaty zawiera z ArtCube umowę zlecenia z zasadą dochowania należytej staranności bez gwarancji efektu.

3.5 Ukończenie kursu

1. Ukończenie kursu może być uzależnione od złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym.

2. Kursanci przed przystąpieniem do kursu kończącego się egzaminem są o tym powiadamiani.

3.6 Zmiany

1. ArtCube może dokonywać zmian i poprawek niniejszych zasad bez obowiązku powiadamiania o zaistniałych zmianach kogokolwiek.

2. Kursanci, których sytuacja w wyniku ewentualnych zmian, mogłaby ulec pogorszeniu stosują zasady obowiązujące przed zmianą.

WEJSCIE W ŻYCIE
  • Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2009

opracował JKP

 

powrót na górę strony

stat4u