Newsletter

Załącznik do regulaminu

Załączniki:

- nr 1 umowa o przeniesienie praw autorskich do Pracy konkursowej w ramach Konkursu „DOŁĄCZ DO NAS”

Uczestnik loterii, który zdobył nagrodę o wartości przekraczającej kwotę podaną w art. 21, ust. 1, pkt 6a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z treścią art. 30 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonanie tej wpłaty jest warunkiem odbioru ww. nagrody.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Umowa o przeniesienia praw autorskich do Pracy konkursowej w ramach konkursu „DOŁĄCZ DO NAS”

zawarta w dniu….. r. w ….. pomiędzy :

…………

reprezentowaną przez ………

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Stroną”

a

Panem / Panią ……………., zamieszkałym/ą w ….. przy ul. ……….., legitymującym/ ą się dowodem osobistym o serii i nr ………, nr PESEL………….. – Zwycięzcą Konkursu „DOŁĄCZ DO NAS”

zwanym w dalszej części umowy „Uczestnikiem” lub „Stroną”

o następującej treści:

§ 1

  1. Uczestnik oświadcza, że samodzielnie wykonał pracę konkursową o tytule: „…”, które zostało wyłonione w konkursie organizowanym przez Zamawiającego, zwaną dalej w umowie „Dziełem” i że tylko jemu w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do Dzieła w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne.

  2. Dzieło przekazane zostało Organizatorowi w ramach konkursu „DOŁĄCZ DO NAS” Zamawiający oświadcza, że przyjął Dzieło w otrzymanej formie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uczestnik oświadcza, że:

a) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do dzieła nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Dzieło to nie narusza praw osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania Dzieła;

b) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Dzieła oraz nie będzie udzielał takich licencji osobom trzecim w przyszłości;

c) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dzieła;

d) prawa i zezwolenia, o których mowa w § 4 poniżej obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Dzieła w zakresie określonym w niniejszej umowie;

e) wyraża zgodę na ewentualne dokonanie korekty swojej pracy i naniesienie uwag Kapituły Konkursowej przed finalnym zaakceptowaniem Dzieła.

§ 3

  1. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwalnia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

  2. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Uczestnik będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

§ 4

  1. Na mocy niniejszej Umowy Uczestnik przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dzieła, na następujących polach eksploatacji:

  • w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  • w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie utworu do innego celu, np. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczania w Internecie, do wydawnictwa książkowego;

  • wykorzystywania Dzieła w zakresie działań promocyjnych Zamawiającego samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania Dzieła na różnych przedmiotach

  • nieograniczonego w czasie korzystania z Dzieła i jego egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami.

2. Uczestnik przekaże Zamawiającemu Dzieło w formie elektronicznej w formacie umożliwiającym dalsze wykorzystywanie Dzieła.

3. Uczestnik udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Dzieła, w tym również do wykorzystania go w części lub w całości oraz łączenia z innymi dziełami.

4. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowani bez oznaczenia ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Uczestnik upoważnia także Zamawiającego do wykonania jego autorskich praw osobistych.

5. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

7. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarza Dzieła.

§ 5

Wynagrodzenie za przekazanie majątkowych praw autorskich do działa zawarte zostało w nagrodzie przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z regulaminu Konkursu „”

§ 6

Strony niniejszej umowy odpowiadają wobec siebie za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 9

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.

§ 10

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………..                                                            ………………………………

               Zamawiajacy                                                                             Uczestnik

 

 

Powrót do regulaminu konkursu >>>

stat4u