Newsletter

Regulamin konkursu "DOŁĄCZ DO NAS"

§ 1
Postanowienia ogólne


Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa i przebiegu konkursu „DOŁĄCZ DO NAS ”
 

§ 2
Cel i temat konkursu1. Celem konkursu jest promocja Uczelni wśród mieszkańców Podbeskidzia.

2. Tematem konkursu jest jeden z wybranych przez Uczestnika wydziałów (np. Projektowanie i Aranżacja Wnętrz) w Szkole Praktycznych Umiejętności ARTCUBE, który posłuży jako inspiracja do stworzenia pracy w dowolnej technice i dowolnym materiale.§ 3
Definicje


1. Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą „DOŁĄCZ DO NAS”.
2. Organizator / Organizatorzy – Controlling System Jolanta Bukowska, ul. Lubelska 12/20, 30-003 Kraków.
3. Patron medialny – Magazyn 2B STYLE z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Janowickiej 111a.
4. Praca konkursowa – pomysłowy, oryginalny utwór ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j. Dz.U z 2006 r. Nr 90, poz. 631) stworzony wyłącznie przez osobę dokonującą zgłoszenia w Konkursie. Może być przedmiotem, dokumentem, prezentacją, myślą, dźwiękiem, obrazem itp. Praca konkursowa powinna być ściśle związana z tematem konkursu. Forma, technika oraz format pracy konkursowej są dowolne z zastrzeżeniem jednakże, iż w przypadku wyrażenia treści w formie elektronicznej winna ona zostać zapisana na nośniku oraz w formacie umożliwiającym jej odtworzenie za pomocą powszechnie używanych programów komputerowych ( Word, Exel, Power Point, Adobe Reader).
5. Uczestnik – uczestnikiem jest osoba, która dokona zgłoszenia Pracy konkursowej wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym Organizatorowi Konkursu - Controlling System Jolanta Bukowska
6. Siedziba konkursu – mieści się w siedzibie Organizatora Konkursu  - ArtCube ul. Lubelska 12/20, 30-003 Kraków

 


§ 4
Miejsce realizacji


Konkurs realizowany jest na terenie Polski.
 

 

§ 5
Terminy Konkursu

 


1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 12 września 2013 roku.
 

 

§ 6
Uczestnictwo w Konkursie1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na Polski które:
a) ukończyły 18 lat
b) ukończyły szkołę średnią pozytywnym egzaminem maturalnym.
c) dostarczą do siedziby Organizatora w wyznaczonym terminie pracę konkursową.

 

§ 7
Zgłoszenie do Konkursu1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie Pracy Konkursowej oraz Formularza zgłoszeniowego bezpośrednio na adres siedziby Konkursu z pośrednictwem poczty na adres ArtCube ul. Lubelska 12/20, 30-003 Kraków lub kuriera, osobiście lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do dnia 31.08.2013r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu lub otrzymania przesyłki przez Organizatora)
2. Nadsyłając Prace Konkursowe i akceptujące Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw do autorskich i pokrewnych do zgłoszonej Pracy Konkursowej
b) udziela niewyłącznej, a do czasu zakończenia Konkursu, nieodwołalnej zgody na użytkowanie pracy przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu, udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera; wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów; w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowej, oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
3. Każdy z Uczestników może złożyć tylko jedną Pracę konkursową.

 


§ 8
Nagroda

 

 

1. Nagrodą w konkursie za najwyżej ocenioną pracę jest bon o wartości 10.000 zł, który zwycięzca będzie mógł zamienić na wybrany przez siebie kurs w Szkole Praktycznych Umiejętności ARTCUBE.
2. Kwota nagrody, o której mowa w ust. 1 stanowi wartość brutto, tj. wartość przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Z powyższej kwoty Organizator  jako płatnik podatku zobowiązany będzie potrącić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307. (rozważam możliwość zmiany zapisu by zwycięzca sam zapłacił podatek i przed odbiorem nagrody przyniósł potwierdzenie zapłaty)
3. Nagroda pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy zostanie przekazana przez Organizatora listem poleconym na wskazany przez Uczestnika adres zamieszkania lub w Siedzibie Organizatora.
4. Warunkiem wydania nagrody jest zgłoszenie się nagrodzonego Uczestnika do siedziby Organizatora w terminie do dnia 30 września 2013 r.  i okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie umowy o przeniesieniu praw autorskich do Pracy konkursowej na rzecz Organizatora.
5. W razie nie wykonania przez nagrodzonego Uczestnika obowiązków określonych w ust. 4 w terminie tam określonym Organizator zastrzega sobie prawo nagrodzenia kolejnego Uczestnika znajdującego się na liście ocenionych prac.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych w Formularzu zgłoszeniowym oraz za wszelkie zmiany danych służących identyfikacji Uczestnika Konkursu dokonane po ich przekazaniu Organizatorowi.§ 9
Kryteria oceniania prac1. Ocena prac będzie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:
a) zgodność z tematem konkursu (ocena wg kryterium spełnia – nie spełnia, do dalszej oceny przechodzą wyłącznie prace spełniające kryterium)
b) oryginalność pomysłu
2. Wyboru najlepszych prac dokonuje Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem. Obrady Kapituły Konkursu są niejawne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu Prac konkursowych, które uzna za nieoryginalne bądź niesamodzielne oraz co, do których będzie miał wątpliwości czy prawa do tych Prac konkursowych przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie.
4. Decyzja Kapituły Konkursu o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Organizator oświadcza, a Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Pracy, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia takiej Pracy oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania i nie zamieszczenia Pracy, w przypadku gdy będzie ona zawierała treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

 

 

§ 10
Ogłoszenie wyników

 


1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wynikach Konkursu w grodze telefonicznej oraz mailowej w ciągu 3 dni od daty poddania ocenie Prac konkursowych.
2. Imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowane na portalu www.2bstyle.pl, www.artcube.edu.pl oraz w drukowanym magazynie 2B STYLE  w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (w przypadku drukowanego 2B STYLE w najbliższym wydaniu po ogłoszeniu wyników Konkursu).

 


§ 11
Prawa autorskieUczestnik, którego praca zostanie nagrodzona zobowiązany jest do przeniesienia majątkowych praw autorskich do Pracy na Organizatora zgodnie z treścią umowy o przeniesieniu praw autorskich stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej na wszystkich możliwych polach eksploatacji. Umowę należy podpisać w terminie określonym w § 8 ust. 4 Regulaminu pod rygorem utraty prawa do nagrody.

 

§ 12
Ochrona danych osobowych1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach prowadzenia konkursu i ogłoszenia zwycięzcy, przyznawania, odbioru i rozliczania nagrody. Wyłącznie na potrzeby związane z Konkursem.
2. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niedopełnienie uniemożliwi udział w Konkursie.

 

§ 13
Postanowienia ogólne1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz do wyłącznej jego interpretacji, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody konkursowej.
2. Zgłoszenie Prac konkursowych do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, iż prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich innych osób przez Uczestników Konkursu. W przypadku, gdy osoby uprawnione zwrócą się do Organizatora z roszczeniami w związku z wykorzystywaniem przez niego nadesłanych na Konkurs prac oraz nagrodzonej pracy. Uczestnik, który przesłał kwestionowaną pracę, zobowiązany jest zwolnić Organizatora od roszczeń osób trzecich lub wyrównać poniesione przez Organizatora szkody wynikające z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.2bstyle.pl, www.artcube.edu.pl oraz w siedzibie Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania i / lub unieważnienia Konkursu na każdym etapie postępowania, w tym, przed zawarciem umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U. Nr 16 poz. 93).
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
8. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Załącznik do regulaminu - umowa o przeniesienie praw autorskich do Pracy konkursowej w ramach Konkursu „DOŁĄCZ DO NAS”

 

stat4u